konkurs-es.org konkurs-es.org - Konkurs [eS]

konkurs-es.orgWebsite Profile

Title: Konkurs [eS]
Keywords:
Description:Strona Konkursu [eS] na najlepsze przedsi?biorstwo spo?eczne roku im. Jacka Kuronia
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

konkurs-es.org Information

Website / Domain:konkurs-es.org
Website IP Address:54.183.102.22
Domain DNS Server:adrian.ns.cloudflare.com,lakas.ns.cloudflare.com

konkurs-es.org ranks

Alexa Rank:21268903
EveryoneDomain Rank:1
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

konkurs-es.org Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$4,737
Daily Revenue:$12
Monthly Revenue:$389
Yearly Revenue:$$4,737
Daily Unique Visitors:1,194
Monthly Unique Visitors:35,820
Yearly Unique Visitors:435,810

konkurs-es.org WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection keep-alive
Cache-Control max-age=0, no-cache, no-store
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server openresty/1.11.2.2
Date Sun, 21 Oct 2018 07:05:02 GMT

konkurs-es.org WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

konkurs-es.org Similar Website

Domain WebSite Title
wolbrom.com.pl KONKURS
topmania.pl TopMania Konkurs | TopMania Konkurs
tematuchodzcy.pl Konkurs dziennikarski
konkursfirestone.pl Konkurs Firestone
konkursmajorette.pl Konkurs Majorette
novaboosterfaca.rs Foto konkurs
fhkonkurs.pl F.H. Konkurs
konkurspapieski.pl Konkurs Papieski
xlyourgame.pl xlEnergy | Konkurs
konkurs-patrianostra.pl Konkurs historyczny
gratoramide.pl Toramide - konkurs
privat-konkurs.ch Einleitung zum Privat-Konkurs ? Privat-Konkurs
naleniwca.pl Konkurs Imi? dla Leniwca
lwiatko.org Konkurs Fizyczny Lwi?tko
cch-kosovocareers.com Konkurs : Coca-Cola Hellenic
pangea.edu.pl Pangea Polska – Konkurs Matematyczny
konkursczytelniczy.pl Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy
okwb.com.pl Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

konkurs-es.org Alexa Rank History Chart

konkurs-es.org aleax

konkurs-es.org Html To Plain Text

Konkurs [eS] Konkurs [eS] Strona Konkursu [eS] na najlepsze przedsi?biorstwo spo?eczne roku im. Jacka Kuronia http://res.cloudinary.com/hrscywv4p/image/upload/c_limit,h_630,w_1200,f_auto/v1/828056/favikonka_daetbw.jpg [eS] Laureaci 6. edycji Gala 2016 Finali?ci 6. edycji Kogo nagradzamy Nagrody Partnerzy Rada Konkursu Sk?ad Rady FAQ Kontakt Wielobran?owa Spó?dzielnia Socjalna PANATO Wyró?nienie PwC OFERUJE materia?y konferencyjne, gad?ety reklamowe, nadruki oraz torby i ubrania w?asnego projektu. Spó?dzielnia zosta?a powo?ana do ?ycia w kwietniu 2012 r. przez grup? m?odych ludzi, którzy postanowili samodzielnie stworzy? dla siebie miejsca pracy. S? w?ród nich projektanci wn?trz i wzornictwa przemys?owego, r?kodzielnicy, arty?ci oraz specjali?ci od marketingu i promocji. Du?y wzrost zamówień w 2015 r. spowodowa?, ?e nawi?zali sta?? wspó?prac? z innymi przedsi?biorstwami spo?ecznymi, w których pracuj? osoby (niegdy?) bezrobotne i z niepe?nosprawno?ciami. W ten sposób zrealizowali na przyk?ad du?e zamówienie na materia?y konferencyjne na tegoroczny szczyt NATO. Wi?cej na: facebook.com/PracowniaPANATO fot: .jw Title Text Finali?ci 6. edycji Konkursu [eS] Spó?dzielnia "Ogniwo" z siedzib? w Krakowie PROWADZI klubokawiarni? z ksi?garni?, gdzie odbywaj? si? spotkania autorskie i promocje ksi??ek. Poza tym stale wspó?pracuje z krakowskimi NGO u?yczaj?c lub wynajmuj?c przestrzeń na rozmaite dzia?ania spo?eczne. Spó?dzielcy wspieraj? te? lokalnych producentów, oferuj?ca w kawiarni wy??cznie produkty z Krakowa i okolic lub te posiadaj?ce certyfikaty fair trade. Wi?cej na: facebook.com/ogniwokrakow/ fot: jw Spó?dzielnia Socjalna "Dzieci?cy ?wiat" PROWADZI pierwszy ??obek w powiecie sandomierskim. ??obek ?Dzieci?cy ?wiat” powsta? z my?l? o stworzeniu miejsca, które b?dzie przyjazne najm?odszym dzieciom, pozwoli im na bezpieczny i spokojny rozwój. W dniu kiedy placówka rozpocz??a swoj? dzia?alno?? do ??obka zapisane by?o jedno dziecko, z tego powodu by?o wiele w?tpliwo?ci i krytycznych uwag. Dzi? ??obek mo?e pochwali? si? grup? 16-ga dzieci! Krytyczne g?osy ucich?y, pojawi?a si? duma. Wi?cej na: www.zlobekdzieciecyswiat.pl/ fot: jw Spó?dzielnia Socjalna “Rybka” PROWADZI ?l?sk?, stylow? kawiarni? ?U Rybki” w katowickiej, zabytkowej dzielnicy Giszowiec. Spó?dzielnia anga?uje si? w promowanie regionalnych tradycji i dziedzictwa kulturowego, organizuj?c wieczorki ?l?skie pt. ?Mówi? i godom” w partnerstwie z Telewizj? Katowice. W kawiarni organizuje si? równie? spotkania osób starszych. Wi?cej na: http://bit.ly/2esDSxM fot: FISE> Fundacja ?ród?a ?ycia OFERUJE us?ugi poligraficzne i prowadzi drukarni? w podwarszawskim Mszczonowie. Równolegle prowadzi wydawnictwo publikacji prozdrowotnych. Oferuje te? wyjazdy i akcje promuj?ce zdrowy styl ?ycia i od?ywiania. Organizuje te? bezp?atne badania profilaktyczne m.in.: pomiar ci?nienia t?tniczego krwi, poziomu cukru, cholesterolu i trójglicerydów we krwi oraz masy cia?a i tkanki t?uszczowej. Wi?cej na: www.fzz.pl fot: .www.fzz.pl Spó?dzielnia Socjalna Alexis PROWADZI szwalni? w której realizuje g?ównie zlecenia pozyskiwane od firm. Posiada grono sta?ych zleceniodawców, co zapewnia stabilno?? i sprzeda? hurtow?. Realizuje tak?e zamówienia od klientów indywidualnych, oferuj?c po?ciel w ca?ej palecie wzorów, kolorów, szyt? z wybranych przez klienta tkanin: satyny, jedwabiu, kory, bawe?ny, flaneli, jerseju, frotte. Wi?cej na: www.alexis.lomza.pl fot: FISE> Spó?dzielnia Socjalna Blues Hostel PROWADZI pierwszy i jak na razie jedyny hostel w Koninie, w dodatku hostel w pe?ni przystosowany do potrzeb osób niepe?nosprawnych, poruszaj?cych si? na wózkach. Jego klientami s? grupy go?ci imprez organizowanych przez administracje oraz klienci indywidualni pozyskiwani dzi?ki akcjom marketingowym w internecie. Spó?dzielcy organizuj? tak?e kolonie dla dzieci niepe?nosprawnych oraz imprezy charytatywne. Wi?cej na: www.blueshostel.pl fot: jw Arte Wielobran?owa Spó?dzielnia Socjalna OFERUJE us?ugi budowlane, remontowe, piel?gnacj? zieleni, od?nie?anie, sprz?tanie pomieszczeń biurowych, hal, a tak?e gad?ety reklamowe: breloczki, podk?adki, grafika na ceramice i tekstyliach. Stosuje elastyczne formy zatrudnienia, nienormowany czas pracy, ?eby zatrudnieni rodzicie mogli godzi? ?ycie rodzinne i zawodowe. Arte zatrudnienie osob?, które mia?y du?? trudno?? w odnalezieniu si? na rynku pracy. Wi?cej na: www.arte.bielawa.pl fot: .facebook.com/ARTEWSS Spó?dzielnia Socjalna Dalba PROWADZI pierwszy w Polsce spó?dzielczy browar. Wpisuje si? ze swoj? ofert? w mod? na piwa rzemie?lnicze tzw. craftowe. Niepe?nosprawni pracownicy pracuj? zarówno w browarze przy procesie produkcji piwa, jak i w pubie. Obok produkcji realizuje szereg dzia?ań na rzecz rehabilitacji i integracji pracowników, m.in. pierwszy na ?wiecie nurkowy kurs kwalifikacyjny dla chorych z niepe?nosprawno?ci? intelektualn?. Wi?cej na: www.browarspoldzielczy.com fot: jw Spó?dzielnia Socjalna FADO OFERUJE t?umaczenia testów i filmów na j?zyk migowy, przeprowadza audyty dost?pno?ci budynków i stron internetowych, prowadzi szkolenia z zakresu obs?ugi klientów z ró?nymi niepe?nosprawno?ciami. Za cel stawia sobie zmniejszanie barier w przestrzeni publicznej i cyfrowej, które utrudniaj? codzienne funkcjonowanie osobom z niepe?nosprawno?ciami. Wi?cej na: www.spoldzielniafado.pl video: jw Spó?dzielnia Socjalna Margines PROWADZI Lokal Vegan Bistro. oferuje te? wegański catering. W sposób naturalny i nienachlany promuje weganizm, zdrowy styl ?ycia, ale tak?e idee równo?ciowe, sprawiedliwego handlu oraz pomocy uchod?com. Wiele z produktów spo?ywczych u?ywanych na co dzień w kuchni pochodzi od lokalnych producentów lub ma certyfikat ekologiczny. Poza tym w Lokalu stosowane s? ?rodki chemiczne i opakowania jednorazowe dro?sze, ale naturalne i biodegradowalne. Wi?cej na: facebook.com/spoldzielniamargines fot: jw Rawsko - Bialska Spó?dzielnia Socjalna "Nadzieja i Praca" DZIA?A równolegle na kilku polach. Oferuje us?ugi budowlane, konserwacj? instalacji elektrycznych, us?ugi hydrauliczne, a tak?e konserwacj? instalacji gazowych i wentylacyjnych. Poza tym dzier?awi i eksploatuje gminne s?upy og?oszeniowe. Prowadzi te? punkt gastronomiczny. gdzie przygotuje ok. 450 posi?ków dziennie dla uczniów szkó?. Jej za?o?ycielami s? dwa samorz?dy z woj. ?ódzkiego: UM Rawa Mazowiecka oraz UMiG Bia?a Rawska. Pomys? na spó?dzielni? zrodzi? si? z ch?ci utworzenia miejsc pracy dla osób, które mia?y trudno?? w znalezieniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Wi?cej na: www.spoldzielniarawa.pl fot: jw Spó?dzielnia Socjalna OFKA Spó?dzielni Socjalnej OFKA prowadzi hostel "8 POKOI" i wypo?yczalnie rowerów na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie. Oferuje 18 miejsc noclegowych w pokojach butikowych, które zosta?y zaaran?owane i wyposa?one w taki sposób, aby tworzy? spójn? i atrakcyjn? ca?o?? z Zamkiem Cieszyn. W ramach oferty hotelowej wspó?pracuje ze stowarzyszeniami, instytucjami kultury, ma tak?e sta?ych klientów w gronie lokalnych przedsi?biorców. Wi?cej na: 8...

konkurs-es.org Whois

Domain Name: KONKURS-ES.ORG
Registry Domain ID: D187555246-LROR
Registrar WHOIS Server:
Registrar URL: http://www.tucows.com
Updated Date: 2017-04-25T07:00:26Z
Creation Date: 2016-04-25T19:21:05Z
Registry Expiry Date: 2018-04-25T19:21:05Z
Registrar Registration Expiration Date:
Registrar: Tucows Inc.
Registrar IANA ID: 69
Registrar Abuse Contact Email:
Registrar Abuse Contact Phone:
Reseller:
Domain Status: ok https://icann.org/epp#ok
Registry Registrant ID: C176251870-LROR
Registrant Name: Contact Privacy Inc. Customer 0142885328
Registrant Organization: Contact Privacy Inc. Customer 0142885328
Registrant Street: 96 Mowat Ave
Registrant City: Toronto
Registrant State/Province: ON
Registrant Postal Code: M6K 3M1
Registrant Country: CA
Registrant Phone: +1.4165385457
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: konkurs-es.org@contactprivacy.com
Registry Admin ID: C176251870-LROR
Admin Name: Contact Privacy Inc. Customer 0142885328
Admin Organization: Contact Privacy Inc. Customer 0142885328
Admin Street: 96 Mowat Ave
Admin City: Toronto
Admin State/Province: ON
Admin Postal Code: M6K 3M1
Admin Country: CA
Admin Phone: +1.4165385457
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: konkurs-es.org@contactprivacy.com
Registry Tech ID: C176251870-LROR
Tech Name: Contact Privacy Inc. Customer 0142885328
Tech Organization: Contact Privacy Inc. Customer 0142885328
Tech Street: 96 Mowat Ave
Tech City: Toronto
Tech State/Province: ON
Tech Postal Code: M6K 3M1
Tech Country: CA
Tech Phone: +1.4165385457
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: konkurs-es.org@contactprivacy.com
Name Server: ADRIAN.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: LAKAS.NS.CLOUDFLARE.COM
DNSSEC: unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2018-10-21T07:05:02Z

The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en